ஆராதனை ஆராதனை ஆவியில் Arradhanai Arradhanai aviyil

ஆராதனை ஆராதனை ஆவியில் ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை
ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு ஆராதனை

சந்தோஷ ஆராதனை சங்கீத ஆராதனை
சத்திய ஆராதனை நித்திய ஆராதனை

பரலோக ஆராதனை பரிசுத்த ஆராதனை
பக்தியுள்ள ஆராதனை புத்தியுள்ள ஆராதனை

தேவனுக்கு ஆராதனை தெய்வத்திற்கு ஆராதனை
தேன் போன்ற ஆராதனை தெவிட்டாத ஆராதனை


Arradhanai Arradhanai aviyil Arradhanai
Arradhanai Arradhanai
anndawar yesuvuke Arradhanai

sandthoshe Arradhanai sangithe Arradhanai
sathiye Arradhanai nithiye Arradhanai

paraloge Arradhanai parisuthe Arradhanai
bakthiyulle Arradhanai putthiyulle Arradhanai

thewanuku Arradhanai theiwathirku Arradhanai
then pondre Arradhanai thevitadee Arradhanai