Category: Telugu Worship Songs Lyrics

 • రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను – Rammanuchunnaadu Ninnu

  రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసువాంఛతో తన కరము చాపిరమ్మనుచున్నాడు (2) ఎటువంటి శ్రమలందును ఆదరణ నీకిచ్చునని (2)గ్రహించి నీవు యేసుని చూచినహద్దు లేని ఇంపు పొందెదవు (2)                ||రమ్మను|| కన్నీరంతా తుడుచును కనుపాపవలె కాపాడున్ (2)కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చిననూకనికరించి నిన్ను కాపాడును (2)||రమ్మను|| సోమ్మసిల్లు వేళలో బలమును నీకిచ్చును (2)ఆయన నీ వెలుగు రక్షణనై యుండునుఆలసింపక త్వరపడి రమ్ము (2)                  ||రమ్మను|| సకల వ్యాధులను స్వస్థత పరచుటకు (2)శక్తిమంతుడగు…

 • భాసిల్లెను సిలువలో- Bhaasillenu Siluvalo

  భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమాయేసు ప్రభూ నీ దివ్య క్షమా      ||భాసిల్లెను|| కలువరిలో నా పాపము పొంచిసిలువకు నిన్ను యాహుతి చేసికలుషహరా కరుణించితివి (2)      ||భాసిల్లెను|| దోషము చేసినది నేనెకదామోసముతో బ్రతికిన నేనెకదామోసితివా నా శాపభారం (2)     ||భాసిల్లెను|| పాపము చేసి గడించితి మరణంశాపమెగా నేనార్జించినదికాపరివై నను బ్రోచితివి (2)     ||భాసిల్లెను|| నీ మరణపు వేదన వృధా గాదునా మది నీ వేదనలో మునిగెనుక్షేమము కలిగెను హృదయములో (2)…

 • స్తుతి సింహాసనాసీనుడా – Sthuthi Simhaasanaaseenudaa

  స్తుతి సింహాసనాసీనుడా స్తుతి సింహాసనాసీనుడాయేసు రాజా దివ్య తేజా (2) అద్వితీయుడవు పరిశుద్ధుడవుఅతి సుందరుడవు నీవే ప్రభూ (2)నీతి న్యాయములు నీ సింహాసనాధారం (2)కృపా సత్యములు నీ సన్నిధానవర్తులు (2)       ||స్తుతి|| బలియు అర్పణ కోరవు నీవుబలియైతివి నా దోషముకై (2)నా హృదయమే నీ ప్రియమగు ఆలయం (2)స్తుతియాగమునే చేసెద నిరతం (2)       ||స్తుతి|| బూరధ్వనులే నింగిలో మ్రోగగారాజధిరాజ నీవే వచ్చువేళ (2)సంసిద్ధతతో వెలిగే సిద్దెతో (2)పెండ్లి కుమరుడా నిన్నెదుర్కొందును (2)       ||స్తుతి|| Sthuthi SimhaasanaaseenudaaYesu Raajaa Divya…

 • ప్రార్థన వినెడి పావనుడా – Praarthana Vinedi Paavanudaa

  ప్రార్థన వినెడి పావనుడా ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా                ||ప్రార్థన|| శ్రేష్టమైన భావము గూర్చిశిష్య బృందముకు నేర్పితివిపరముడ నిన్ను ప్రనుతించెదముపరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయా              ||ప్రార్థన|| పరమ దేవుడవని తెలిసికరము లెత్తి జంటగా మోడ్చిశిరమునువంచి సరిగను వేడినసుంకరి ప్రార్థన నేర్పుమయా               ||ప్రార్థన|| దినదినంబు చేసిన సేవదైవ చిత్తముకు సరిపోవదీనుడవయ్యి దిటముగా కొండనుచేసిన ప్రార్థన నేర్పుమయా              …

 • ఇదిగో దేవా – Idigo Devaa

  ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం (2)శరణం నీ చరణం (4)                       ||ఇదిగో|| పలుమార్లు వైదొలగినానుపరలోక దర్శనమునుండివిలువైన నీ దివ్య పిలుపుకునే తగినట్లు జీవించనైతి (2)అయినా నీ ప్రేమతోనన్ను దరిచేర్చినావుఅందుకే గైకొనుము దేవాఈ నా శేష జీవితం        ||ఇదిగో|| నీ పాదముల చెంత చేరినీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పునీ హృదయ భారంబు నొసగిప్రార్థించి పనిచేయనిమ్ము (2)ఆగిపోక సాగిపోవుప్రియసుతునిగా పనిచేయనిమ్ముప్రతి చోట నీ సాక్షిగాప్రభువా…

 • అపరాధిని యేసయ్యా – aparadhini yesayya

  అపరాధిని యేసయ్యా కృపజూపి బ్రోవుమయ్యా (2)నెపమెంచకయె నీ కృపలోనపరాధములను క్షమించు (2) సిలువకు నిను నే గొట్టితులువలతో జేరితిని (2)కలుషంబులను మోపితినిదోషుండ నేను ప్రభువా (2) ప్రక్కలో బల్లెపుపోటుగ్రక్కున పొడిచితి నేనే (2)మిక్కిలి బాధించితినిమక్కువ జూపితి వయ్యో (2) ముళ్ళతో కిరీటంబునల్లి నీ శిరమున నిడితి (2)నా వల్ల నేరమాయెచల్లని దయగల తండ్రి (2) దాహంబు గొనగా చేదుచిరకను ద్రావ నిడితి (2)నా వల్ల నేరమాయెచల్లని దయగల తండ్రి (2) ఘోరంబుగా దూరితినినేరంబులను జేసితిని (2)కౄరుండనై గొట్టితినిఘోరంపు పాపిని దేవా (2) చిందితి రక్తము నాకైపొందిన దెబ్బల చేత (2)అపనిందలు మోపితినయ్యోసందేహమేలనయ్యా (2) శిక్షకు పాత్రుడనయ్యారక్షణ దెచ్చితివయ్యా (2)అక్షయ…

 • అత్యున్నత సింహాసనముపై – Athyunnatha Simhaasanamu pai

  అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన నా దేవా అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే – ఆరాధింతును నిన్నేఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్ 1. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం – ఆలోచన కర్తా స్తోత్రంబలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి – సమాధాన అధిపతి స్తోత్రంఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్ 2. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం – కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రంనీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రంఆహహ హల్లెలూయ (4)…

 • అందాల తార అరుదెంచె నాకై – Andhala taara arudhinche naakai

  అందాల తార అరుదెంచె నాకై – అంబర వీధిలో అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి -అవని చాటుచున్ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో – అమరకాంతిలోఆది దేవుని జూడ – అశింపమనసు –పయనమైతిమి                             .. అందాల తార.. 1)విశ్వాసయాత్ర – దూరమెంతైన – విందుగా దోచెనువింతైన శాంతి – వర్షంచెనాలో – విజయపధమునవిశ్వాలనేలెడి – దేవకుమారుని – వీక్షించు దీక్షలోవిరజిమ్మె బలము – ప్రవహించె ప్రేమ – విశ్రాంతి నొసగుచున్   .. అందాల తార.. 2)యెరూషలేము – రాజనగరిలో – ఏసును వెదకుచుఎరిగిన దారి – తొలగిన వేల – ఎదలో క్రంగితిఏసయ్యతార –…

 • Naa Thandri Neeve నా తండ్రి నీవే నా దేవుడవు నీవే

  నా తండ్రి నీవే నా దేవుడవు నీవే నా తండ్రి నీవే నీవే – 2యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – 2 1)నా అడుగులు తప్పటడుగులైనడిచిన నా ప్రతి మార్గముసరిచేయు నా తండ్రివి – 2పగలు ఎండ దెబ్బయైననురాత్రి వెన్నేల దెబ్బయైననుతగలకుండా కాచెది ప్రేమా – 2!! యేసయ్యా !! 2)గాఢాంధకార లోయలోనే నడిచిన ప్రతి వెళలోతోడున్న నా తండ్రివి – 2వేయి మంది కుడి ఎడమకుకూలినా కూలును గానిచెదరకుండా కాపాడు ప్రేమా – 2!! యేసయ్యా…

 • Nee Karyamulu

  నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా(4) నీవు సెలవియ్యగా – సూన్యము సృష్టిగా మారేనెనీవు సెలవియ్యగా – మారా మధురం ఆయనెనీవు సెలవియ్యగా – దురాత్మలు పారిపోయేనెనీవు సెలవియ్యగా – దరిద్రము తొలగిపోయేనె (2) (1) మోషే ప్రార్ధించగా – మన్నాను ఇచ్చితివేఆ మన్నా నీవే యేసయ్యఏలీయా ప్రార్ధించగా – ఆహారమిచ్చితివేనా పోషకుడవు నీవే కదా(2)౹౹నీవు సెలవియ్యగా౹౹ (2) లాజరు మరణించగా – మరణము నుండి లేపితివేమోడైనను చిగురింపచేసేదవుకానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగానీ కార్యముతో జరిగించితివేనీ కార్యముతో (12) సెలవిమ్మయ్య…