ஆராதனை ஆராதனை Aarathanai aarathanai

ஆராதனை ஆராதனை அப்பா என் இயேசுவுக்கே
அப்பா என் இயேசுவுக்கே

எங்கள் ஜெய கிறிஸ்துவே ஆராதனை
எங்கள் சேனை அதிபதியே ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை

வான சிநேகிதரே ஆராதனை
பரிந்து பேசும் கிறிஸ்துவே ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை

இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையே ஆராதனை
இஸ்ரவேலின் ஆறுதலே ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனை
ஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை


Aarathanai aarathanai appa en iyesuvukke
appa en iyesuvukke

engkal jeya kiristhuve aarathanai
engkal senai athipathiye aarathanai
aarathanai sthuthi aarathanai
aarathanai sthoththira aarathanai

vana sinekithare aarathanai
parinthu pesum kiristhuve aarathanai
aarathanai sthuthi aarathanai
aarathanai sthoththira aarathanai

isravelin nampikkaiye aarathanai
isravelin aaruthale aarathanai
aarathanai sthuthi aarathanai
aarathanai sthoththira aarathanai