உமக்கே ஆராதனை Umakke aarathanai

உமக்கே ஆராதனை
உமக்கே ஆராதனை
உமக்கே ஆராதனை
உமக்கே ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை
உமக்கே ஆராதனை

யேகோவா இலியும் ஆராதனை
உன்னத தேவனே ஆராதனை
யேகோவா ஒசேனு ஆராதனை
உருவாக்கும் கர்த்தரே ஆராதனை

யேகோவா யேலோகே ஆராதனை
எங்கும் நிறைந்தவரே ஆராதனை
யேகோவா சபையோர் ஆராதனை
சேனைகளின் கர்த்தரே ஆராதனை


umakke aarathanai
umakke aarathanai
umakke aarathanai
umakke aarathanai
aarathanai aarathanai
umakke aarathanai

yekova iliyum aarathanai
unnatha thevane aarathanai
yekova osenu aarathanai
uruvakkum karththare aarathanai

yekova yeloke aarathanai
engkum nirainthavare aarathanai
yekova sapaiyor aarathanai
senaikalin karththare aarathanai