உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார் Uyirthelunthaar Uyirthelunthaar

உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார்
தாவீதின் மைந்தன்
உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார்
நம் இயேசு ராஜன் உயித்தெழுந்தார்

நம் பாவம் எல்லாம் நீக்கவே
ரட்சகர் இயேசு வந்தாரே
சொன்னபடி மூன்றாம் நாளில்
மரணத்தை வென்றுயிர்த்தார்

உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார்
நம் இயேசு ராஜன் உயித்தெழுந்தார்

மரணத்தின் கூர் முறிந்தது
உன் ஜெயம் எங்கே பாதாளமே
சிலுவையிலே வெற்றி பெற்று
நம் ராஜன் உயித்தெழுந்தார்

உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார்
நம் இயேசு ராஜன் உயித்தெழுந்தார்

ஜீவன்மும் உயிர்த்தெழுதலும்
நானேதான் என்று சொன்னனரே
அவரே நீ விசுவாசத்தால்
மரித்தாலும் பிழைத்திடுவாய்

உயித்தெழுந்தார் உயித்தெழுந்தார்
நம் இயேசு ராஜன் உயித்தெழுந்தார்


Uyirthelunthaar Uyirthelunthaar
Thaavithin Mainthan Uyirthelunthaar
Uyirthelunthaar Uyirthelunthaar
Nam Yesu Rajan Uyirthelunthaar

Nam Paavam ellam neetkavae
Ratchakar Yesu Vantharae
Sonnapadi Moontraam Naalil
Maranathai Ventruyirthaar

UyirthelunthaarUyirthelunthaar
Nam Yesu Rajan Uyirthelunthaar

Maranthain Koor murinthathu
un jeyam enge paathalame
siluvaiyilae vettri pettru
Nam rajan Uyirthelunthaar

UyirthelunthaarUyirthelunthaar
Nam Yesu Rajan Uyirthelunthaar

Jeevanmum uyirtheluthalum
Naanethaan entru sonnanare
Avarae nee visuvasithaal
Marithaalum pillaithiduvaai

Uyirthelunthaar Uyirthelunthaar
Nam Yesu Rajan Uyirthelunthaar