உயிர்தெழுந்த இயேசுவே Uyirthezhuntha iyesuve

உயிர்தெழுந்த இயேசுவே உம்மைத் துதிக்கின்றேன்
உலகத்தின் இரட்சகரே உம்மைத் துதிக்கின்றேன்
நீரே துதிக்கு பாத்திரர் இறை போற்றுதலுக்குரியவர்
உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை
உயிர்தெழுந்த இயேசுவே உம்மைத் துதிக்கின்றேன்

உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை
உயிர்தெழுந்த இயேசுவே உம்மைத் துதிக்கின்றேன்
சாவை நீர் வென்றீரே சாத்தானை ஜெயித்தீரே
நீரே துதிக்கு பாத்திரர் இறை போற்றுதலுக்குரியவர்
உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை

மரணத்தின் கூறை உடைத்து மகிமையால் வெற்றி சிறந்தீர்
நீரே துதிக்கு பாத்திரர் இறை போற்றுதலுக்குரியவர்
உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை

உயிரோடு எழுந்ததினால் உன்னதத்தில் அமரச் செய்தீர்
நீரே துதிக்கு பாத்திரர் இறை போற்றுதலுக்குரியவர்
உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை


Uyirthezhuntha iyesuve ummaith thuthikkinren
ulakaththin iratsakare ummaith thuthikkinren
nire thuthikku paththirar irai porruthalukkuriyavar
umakke aarathanai umakke aarathanai
uyirthezhuntha iyesuve ummaith thuthikkinren
umakke aarathanai umakke aarathanai
uyirthezhuntha iyesuve ummaith thuthikkinren

savai nir venrire saththanai jeyiththire
nire thuthikku paththirar irai porruthalukkuriyavar
umakke aarathanai umakke aarathanai

maranaththin kurai utaiththu makimaiyal verri siranthir
nire thuthikku paththirar irai porruthalukkuriyavar
umakke aarathanai umakke aarathanai

uyirotu ezhunthathinal unnathaththil amaras seythir
nire thuthikku paththirar irai porruthalukkuriyavar
umakke aarathanai umakke aarathanai