எங்கள் இராஜாதிராஜனுக்கு Engkal irajathirajanukku

எங்கள் இராஜாதிராஜனுக்கு
தேவாதி தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம்
எங்கள் கர்த்தாதி கர்த்தருக்கு
காருண்ய தேவனுக்கு கனமும் செலுத்துகிறோம்
மகிமை மகிமை உமக்கே
மாட்சிமை மாட்சிமை உமக்கே
துதியும் துதியும் உமக்கே
புகழும் புகழும் உமக்கே


engkal irajathirajanukku
thevathi thevanukku makimai seluththukirom
engkal karththathi karththarukku
karunya thevanukku kanamum seluththukirom
makimai makimai umakke
matsimai matsimai umakke
thuthiyum thuthiyum umakke
pukazhum pukazhum umakke