துதிப்பலி துதிப்பலி Thudhipali Thudhipali

துதிப்பலி துதிப்பலி
தூயவர் இயேசுவுக்கே
நன்றிப்பலி நன்றிப்பலி
நல்லவர் இயேசுவுக்கே – 2

ஆராதனை தேவனுக்கே
ஆராதனை நம் ராஜனுக்கே – 2

வாழ்த்திடுவோம் வாழ்த்திடுவோம்
வல்லவர் இயேசுவையே
போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம்
பெரியவர் இயேசுவையே – 2

பாடிடுவோம் பாடிடுவோம்
பரமன் இயேசுவையே
புகழ்ந்திடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்
புண்ணியர் இயேசுவையே – 2

ஆராதிப்போம் ஆராதிப்போம்
அன்பர் இயேசுவையே
உயர்ந்திடுவோம் உயர்ந்திடுவோம்
உன்னதர் இயேசுவையே – 2


Thudhipali Thudhipali
Thuyavar Yesuvuke
Nandripali Nandripali
Nalavar Yesuvuke – 2

Aarathanai Devanuke
Aarathanai Nam Rajanuke – 2

Vazhthiduvom Vazhthiduvom
Vallavar Yesuvaiye
Potriduvom Potriduvom
Periyavar Yesuvaiye – 2

Padiduvom Padiduvom
Paraman Yesuvaiyea
Pugazhnthiduvom Pugazhnthiduvom
Puniyar Yesuvaiyea – 2

Arathipom Arathipom
Anbar Yesuvaiyea
Uyarthiduvom Uyarthiduvom
Unnathar Yesuvaiyea – 2