தேவாலயம் இது தேவ ஆலயம் Thevalayam ithu theva

தேவாலயம் இது தேவ ஆலயம்
தேவன் தங்கும் உள்ளம் அது
ஜீவனுள்ள தேவ ஆலயம்
தேவாலயம் தேவாலயம்
இது தேவாலயம்

அசுத்தம் இல்லாத இல்லம்
அது தேவ ஆலயம்
பரிசுத்தம் நிறைந்த உள்ளம்
அது தேவ ஆலயம்

ஒருமன நிறைவு உள்ள இல்லம்
அது தேவாலயம்
தேவன் வாசம் செய்யும் உள்ளம்
அது தேவாயலம்

கேரூபின்கள் சேராபீன்கள் வாசம்
அது தேவாலயம்
தேவனின் மகிமை தங்கும்
அது தேவாலயம்


Thevalayam ithu theva aalayam
thevan thangkum ullam athu
jivanulla theva aalayam
thevalayam thevalayam
ithu thevalayam

asuththam illatha illam
athu theva aalayam
parisuththam niraintha ullam
athu theva aalayam
theva aalayam

orumana niraivu ulla illam
athu thevalayam
thevan vasam seyyum ullam
athu thevayalam

kerupinkal serapinkal vasam
athu thevalayam
thevanin makimai thangkum
athu thevalayam