நான் உனக்கு முன் Nan unakku mun

நான் உனக்கு முன் போய்
கோணலை நேராக்குவேன்
வெண்கலக் கதவை உடைத்து
இரும்புத்தாளை முறிப்பேன்
அந்தகாரப் பொக்கிஷங்களையும்
ஒளிப்பீடத்தின் புதையல் உனக்குக் கொடுப்பேன்
அதனால் நான் தேவனென்று
அறிந்து கொள்வாயே
இஸ்ராயேலின் தேவன்
நானே இஸ்ரவேலின் தேவன்
உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைத்தவர்

நான் தரும் பலத்தினால் ஒரு
சேனைக்குள் பாய்வாய்
நான் தரும் பலத்தினால் ஒரு
மதிலைத் தாண்டுவாய்
உன்னை பெலப்படுத்தும் கிறிஸ்து என்னாலே
எல்லாவற்றையும் செய்து
உனக்கு பலனுண்டு

விஷத்தைத் தந்தாலும்
ஒன்றும் செய்யாது
சர்ப்பத்தை மிதித்தாலும் ஒன்றும் அணுகாது
தேவபெலத்தினால் தேள்களையும் மிதிப்பாய்
சத்துரு கோட்டையை
தகர்த்து எறிந்திடுவாய்

சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும்
நடந்தே செல்லுவாய் தேவ
வார்த்தையைக் கொண்டு
சாத்தானை விரட்டி அடிப்பாய்
திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாய் வைத்தேனே
பறந்து சென்று எனக்காக
ஊழியம் செய்வாயே


Nan unakku mun poy
konalai nerakkuven
venkalak kathavai utaiththu
irumpuththalai murippen
anthakarap pokkishangkalaiyum
olippitaththin puthaiyal unakkuk kotuppen
athanal nan thevanenru
arinthu kolvaye
israyelin thevan
nane isravelin thevan

unnaip per solli azhaiththavar
nan tharum palaththinal oru
senaikkul payvay
nan tharum palaththinal oru
mathilaith thantuvay
unnai pelappatuththum kiristhu ennale
ellavarraiyum seythu
unakku palanuntu

vishaththaith thanthalum
onrum seyyathu
sarppaththai mithiththalum onrum anukathu
thevapelaththinal thelkalaiyum mithippay
saththuru kottaiyai
thakarththu erinthituvay

singkaththin melum pampin melum
natanthe selluvay theva
varththaiyaik kontu
saththanai viratti atippay
thirantha vasalai unakku munpay vaiththene
paranthu senru enakkaka
uuzhiyam seyvaye