மேகங்கள் மீதில் Mekangkal mithil

மேகங்கள் மீதில் வருவார்
நியாயம் தீர்க்க வருவார்
கடைசி நாட்கள் நெருங்கிடுதே
சந்திக்க ஆயத்தமா – இயேசுவை
சந்திக்க ஆயத்தமா

பூமியும் எரிந்து அழிந்து போம்
வானங்கள் மடிந்து அகன்று போம்
வருவேன் என்றவர் வந்திடுவாரே
சந்திக்க ஆயத்தமா – இயேசுவை
சந்திக்க ஆயத்தமா

புதிய பூமி தோன்றுமே
புதிய வானம் உண்டாகுமே
இரட்சிக்கப் பட்டோரை சேர்த்திடுவார்
சந்திக்க ஆயத்தமா – இயேசுவை
சந்திக்க ஆயத்தமா

எக்காளத் தொனியும் கேட்குமே
ஆராவார சத்தமும் தொனிக்குமே
தூதர்கள் கூட்டத்தோடு இயேசு வருவார்
சந்திக்க ஆயத்தமா – இயேசுவை
சந்திக்க ஆயத்தமா


Mekangkal mithil varuvar
niyayam thirkka varuvar
kataisi natkal nerungkituthe
santhikka aayaththama iyesuvai
santhikka aayaththama

pumiyum erinthu azhinthu pom
vanangkal matinthu akanru pom
varuven enravar vanthituvare
santhikka aayaththama iyesuvai
santhikka aayaththama

puthiya pumi thonrume
puthiya vanam untakume
iratsikkap pattorai serththituvar
santhikka aayaththama iyesuvai
santhikka aayaththama

ekkalath thoniyum ketkume
aaravara saththamum thonikkume
thutharkal kuttaththotu iyesu varuvar
santhikka aayaththama iyesuvai
santhikka aayaththama