வனதியம் பூமியாயம் பதீதவரே Vaanathiyum boomiyaiyum padaithavareah

வனதியம் பூமியாயம் பதீதவரே
குபிதம் என் சதம் கெதபவரே

உம்மை நான் பார்கனம்
உம் சதம் கெட்கனம்
நீர் என்ன தோடம்போத்து
நான் உணரணும்

உம் வஸ்திராத நன் தொட்டலம் வல்லமதன்
உம் நிஜால் என்மேது படலம் வல்லமதன்
நீர் ஓரே ஓரு வர்தா சோனலம் வல்லமதன்
அதிலம் வல்லமதன்
எத்திலம் வல்லமதன்

அந்தா காத்ரம் கடலம் அதாங்கியத்து உங்க வல்லமதன்
நீர் கடல்மீது நதந்து வந்ததம் வல்லமதன்
செங்கடலா பிலாந்தத்து உங்க வல்லமதன்
அதிலம் வல்லமதன்
எத்திலம் வல்லமதன்


Vaanathiyum boomiyaiyum padaithavareah
Kupidum en satham ketpavareah

Ummai nan parkanum
Um satham ketkanum
Neer enna thodumpothu
nan unnaranum

Um vasthiratha nan thotalum vallamathaan
Um nizhal enmethu patalum vallamathaan
Neer orey oru vartha sonalum vallamathan
Athilum vallamathan
Eathilum vallamathan

Antha kaatrum kadalum adangiyathu unga vallamathaan
Neer kadalmeethu nadanthu vanthathum vallamathaan
Sengadala pilanthathu unga vallamathaan
Athilum vallamathan
Eathilum vallamathan