అత్యున్నత సింహాసనముపై – Athyunnatha Simhaasanamu pai

అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన నా దేవా

అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే – ఆరాధింతును నిన్నే
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

1. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం – ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి – సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

2. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం – కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

3. మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం – మహా ఘనుడా స్తోత్రం మమ్మును
కొనిపోవ త్వరలో రానున్న- మేఘవాహనుడా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్

4. ఆమేన్ అనువాడా స్తోత్రం – అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం
ఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్


Athyunnatha Simhaasanamu pai – Aaasieenudavyana devaa

Atyantha premaa swarupeeve neve araadhinthumu nine (2)]

haha –halleluya (4)Ahaha –halleluya (3)AMEN

1 Ashryakaruda stotram – Alochana kartha stotram
balamyna devaA nintyu davagu thandri – samaadana adhipathi stotram (2)

Ahaha –halleluya (4)Ahaha –halleluya (3)AMEN

2. Krupa satya sampurnada stotram – Krupalo rakshinthive stotram
Nee rakta michi vemochiinchi nave –naa raksha na kartha stotram (2)

Ahaha –halleluya (4)Ahaha –halleluya (3)AMEN

3. Amen anuvada stostram – alpha omega stotram
Agni jwalala vanti kannulu galavada – atyunnathudaa stotaram (2)

Ahaha –halleluya (4)Ahaha –halleluya (3)AMEN

4. Mruthyunjayuda sthothram – Maha ghanuda sthothram
mammunu konipova thvaralo ranunna – megha vaahanuda sthothram

Ahaha –halleluya (4)Ahaha –halleluya (3)AMENby

Tags: