ప్రార్థన వినెడి పావనుడా – Praarthana Vinedi Paavanudaa

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా

ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా                ||ప్రార్థన||

శ్రేష్టమైన భావము గూర్చి
శిష్య బృందముకు నేర్పితివి
పరముడ నిన్ను ప్రనుతించెదము
పరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయా              ||ప్రార్థన||

పరమ దేవుడవని తెలిసి
కరము లెత్తి జంటగా మోడ్చి
శిరమునువంచి సరిగను వేడిన
సుంకరి ప్రార్థన నేర్పుమయా               ||ప్రార్థన||

దినదినంబు చేసిన సేవ
దైవ చిత్తముకు సరిపోవ
దీనుడవయ్యి దిటముగా కొండను
చేసిన ప్రార్థన నేర్పుమయా                 ||ప్రార్థన||

శత్రుమూక నిను చుట్టుకొని
సిలువపైన నిను జంపగను
శాంతముతో నీ శత్రుల బ్రోవగ
సలిపిన ప్రార్థన నేర్పుమయా               ||ప్రార్థన||


Praarthana Vinedi Paavanudaa

Praartana Maaku Nerpumayaa    ||Praarthana||

Sreshtamaina Bhaavamu Goorchi
Shishya Brundamuku Nerpithivi
Paramuda Ninnu Pranuthinchedamu
Paraloka Praarthana Nerpumayaa   ||Praarthana||

Parama Devudavani Thelisi
Karamu Leththi Jantaga Modchi
Shiramunuvanchi Sariganu vedina
Sunkari Praarthana Nerpumayaa     ||Praarthana||

Dinadinambu Chesina Seva
Daiva Chiththamuku Saripova
Deenudavayyi Ditamuga Kondanu
Chesina Praarthana Nerpumayaa      ||Praarthana||

Shathrumooka Ninu Chuttukoni
Siluvapaina Ninu Jampaganu
Shaanthamutho Nee Shathrula Brovaga
Salipina Praarthana Nerpumayaa     ||Praarthana||