రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను – Rammanuchunnaadu Ninnu

రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు
వాంఛతో తన కరము చాపి
రమ్మనుచున్నాడు (2)

ఎటువంటి శ్రమలందును ఆదరణ నీకిచ్చునని (2)
గ్రహించి నీవు యేసుని చూచిన
హద్దు లేని ఇంపు పొందెదవు (2)                ||రమ్మను||

కన్నీరంతా తుడుచును కనుపాపవలె కాపాడున్ (2)
కారు మేఘమువలె కష్టములు వచ్చిననూ
కనికరించి నిన్ను కాపాడును (2)||రమ్మను||

సోమ్మసిల్లు వేళలో బలమును నీకిచ్చును (2)
ఆయన నీ వెలుగు రక్షణనై యుండును
ఆలసింపక త్వరపడి రమ్ము (2)                  ||రమ్మను||

సకల వ్యాధులను స్వస్థత పరచుటకు (2)
శక్తిమంతుడగు ప్రభు యేసు ప్రేమతో
అందరికి తన కృపలనిచ్చున్ (2)                 ||రమ్మను||


Rammanuchunnaadu Ninnu Prabhu Yesu
Vaanchatho Thana Karamu Chaapi
Rammanuchunnaadu (2)

Etuvanti Shramalandunu
Aadarana Neekichchunani (2)
Grahinchi Neevu Yesuni Choochina
Hadhdhu Leni Impu Pondedavu (2)    ||Rammanu||

Kanneeranthaa Thuduchunu
Kanupaapavale Kaapaadun (2)
Kaaru Meghamuvale Kashtamulu Vachchinanoo
Kanikarinchi Ninnu Kaapaadunu (2)    ||Rammanu||

Sommasillu Velalo
Balamunu Neekichchunu (2)
Aayana Nee Velugu Rakshananai Yundunu
Aalasimpaka Thvarapadi Rammu (2)   ||Rammanu||

Sakala Vyaadhulanu
Swasthatha Parachutaku (2)
Shakthimanthudagu Prabhu Yesu Prematho
Andariki Thana Krupalanichchun (2)   ||Rammanu||