స్తుతి సింహాసనాసీనుడా – Sthuthi Simhaasanaaseenudaa

స్తుతి సింహాసనాసీనుడా

స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
యేసు రాజా దివ్య తేజా (2)

అద్వితీయుడవు పరిశుద్ధుడవు
అతి సుందరుడవు నీవే ప్రభూ (2)
నీతి న్యాయములు నీ సింహాసనాధారం (2)
కృపా సత్యములు నీ సన్నిధానవర్తులు (2)       ||స్తుతి||

బలియు అర్పణ కోరవు నీవు
బలియైతివి నా దోషముకై (2)
నా హృదయమే నీ ప్రియమగు ఆలయం (2)
స్తుతియాగమునే చేసెద నిరతం (2)       ||స్తుతి||

బూరధ్వనులే నింగిలో మ్రోగగా
రాజధిరాజ నీవే వచ్చువేళ (2)
సంసిద్ధతతో వెలిగే సిద్దెతో (2)
పెండ్లి కుమరుడా నిన్నెదుర్కొందును (2)       ||స్తుతి||


Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
Yesu Raajaa Divya Tejaa (2)

Advitheeyudavu Parishuddhudavu
Athi Sundarudavu Neeve Prabhu (2)
Neethi Nyaayamulu Nee Simhaasanaadhaaram (2)
Krupaa Sathyamulu Nee Sannidhaanavarthulu (2)         ||Sthuthi||

Baliyu Arpana Koravu Neevu
Bali Aithivi Naa Doshamukai (2)
Naa Hrudayame Nee Priyamagu Aalayam (2)
Sthuthiyaagamune Cheseda Niratham (2)         ||Sthuthi||

Booradhwanule Ningilo Mrogagaa
Raajaadhiraaja Neeve Vachchu Vela (2)
Samsidhdhathatho Velige Siddetho (2)
Pendli Kumaarudaa Ninnedurkondunu (2)         ||Sthuthi||