Tag: ஆராதனை ஆராதனை

  • ஆராதனை ஆராதனை Aarathanai aarathanai

    ஆராதனை ஆராதனை அப்பா என் இயேசுவுக்கேஅப்பா என் இயேசுவுக்கே எங்கள் ஜெய கிறிஸ்துவே ஆராதனைஎங்கள் சேனை அதிபதியே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை வான சிநேகிதரே ஆராதனைபரிந்து பேசும் கிறிஸ்துவே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையே ஆராதனைஇஸ்ரவேலின் ஆறுதலே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை Aarathanai aarathanai appa en iyesuvukkeappa en iyesuvukke engkal jeya kiristhuve aarathanaiengkal senai athipathiye aarathanaiaarathanai sthuthi aarathanaiaarathanai sthoththira aarathanai…

  • ஆராதனை ஆராதனை Aarathanai Aarathanai

    ஆராதனை ஆராதனைஅப்பா என் இயேசுவுக்கே – 2 எங்கள் ஜெய கிறிஸ்துவே ஆராதனைஎங்கள் சேனை அதிபதியே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை வான சிநேகிதரே ஆராதனைபரிந்து பேசும் கிறிஸ்துவே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையே ஆராதனைஇஸ்ரவேலின் ஆறுதலே ஆராதனைஆராதனை ஸ்துதி ஆராதனைஆராதனை ஸ்தோத்திர ஆராதனை Aarathanai AarathanaiAppa En Iyesuvukke – 2 Engkal Jeya Kiristhuve AarathanaiEngkal Senai Athipathiye AarathanaiAarathanai Sthuthi AarathanaiAarathanai Sthoththira Aarathanai Vana Sinekithare…

  • ஆராதனை ஆராதனை ஆவியில் Arradhanai Arradhanai aviyil

    ஆராதனை ஆராதனை ஆவியில் ஆராதனைஆராதனை ஆராதனைஆண்டவர் இயேசுவுக்கு ஆராதனை சந்தோஷ ஆராதனை சங்கீத ஆராதனைசத்திய ஆராதனை நித்திய ஆராதனை பரலோக ஆராதனை பரிசுத்த ஆராதனைபக்தியுள்ள ஆராதனை புத்தியுள்ள ஆராதனை தேவனுக்கு ஆராதனை தெய்வத்திற்கு ஆராதனைதேன் போன்ற ஆராதனை தெவிட்டாத ஆராதனை Arradhanai Arradhanai aviyil ArradhanaiArradhanai Arradhanaianndawar yesuvuke Arradhanai sandthoshe Arradhanai sangithe Arradhanaisathiye Arradhanai nithiye Arradhanai paraloge Arradhanai parisuthe Arradhanaibakthiyulle Arradhanai putthiyulle Arradhanai thewanuku Arradhanai theiwathirku Arradhanaithen pondre…