அண்டிக்கொள்ளும் தெய்வம் Anntikkollum Theyvam

அண்டிக்கொள்ளும் தெய்வம் நீர்தானையா
என் ஆறுதல் நாயகன் நீர்தானையா

கருவினில் கண்டவர் நீர்தானையா – என்னை
காலமெல்லாம் சுமப்பவர் நீர்தானைய்யா
தாய் மறந்தாலும் தந்தை வெறுத்தாலும்
தயவாக அணைப்பவர் நீர்தானைய்யா
தோள் மீது சுமப்பவர் நீர்தானைய்யா

கண்ணீரைத் துடைப்பவர் நீர்தானையா – என்
கவலைகள் தீர்ப்பவர் நீர்தானையா
பெலவீன நேரம் சோர்ந்திட்ட எனக்கு
பெலன் தந்து நடத்தியதும் நீர்தானையா
கிருபையை ஈந்ததும் நீர்தானையா

வழியாக வந்தவர் நீர்தானையா – என்னை
ஒளியாக மாற்றியவர் நீர்தானையா
உலகத்தின் மாயைக்கு மயங்காதபடிக்கு
மறுரூபமாக்கியவர் நீர்தானையா – என்னை
மகிமையில் சேர்ப்பவர் நீர்தானையா


Anntikkollum Theyvam Neerthaanaiyaa
En Aaruthal Naayakan Neerthaanaiyaa

Karuvinil Kanndavar Neerthaanaiyaa – Ennai
Kaalamellaam Sumappavar Neerthaanaiyyaa
Thaay Maranthaalum Thanthai Veruththaalum
Thayavaaka Annaippavar Neerthaanaiyyaa
Thol Meethu Sumappavar Neerthaanaiyyaa

Kannnneeraith Thutaippavar Neerthaanaiyaa- En
Kavalaikal Theerppavar Neerthaanaiyaa
Pelaveena Naeram Sornthitta Enakku
Pelan Thanthu Nadaththiyathum Neerthaanaiyaa
Kirupaiyai Eenthathum Neerthaanaiyaa

Valiyaaka Vanthavar Neerthaanaiyaa – Ennai
Oliyaaka Maarriyavar Neerthaanaiyaa
Ulakaththin Maayaikku Mayangaathapatikku
Maruroopamaakkiyavar Neerthaanaiyaa – Ennai
Makimaiyil Serppavar Neerthaanaiyaa