ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா Aananthamae Jeyaa Jeyaa

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
அகமகிழ்ந்தனைவரும் பாடிடுவோம்

ஞானரட்சகர் நாதர் நமை – இந்த
நாள்வரை ஞாலமதினில் காத்தார் – புகழ்

சங்கு கனம் வளர் செங்கோலரசிவை
தளராதுள கிறிஸ்தானவராம்
எங்கள் ரட்சகரேசு நமை – வெகு
இரக்கங் கிருபையுடன் ரட்சித்ததால் – புகழ்

முந்து வருட மதினில் மனுடரில் வெகு
மோசகஸ்திகள் தனிலேயுழல
தந்து நமக்குயிருடையுணவும் – வெகு
தயவுடன் இயேசு தற்காத்ததினால் – புகழ்

பஞ்சம் பசிக்கும் பட்டயத்துக்கும் வெகு கொடும்
பாழ் கொள்ளை நோய் விஷதோஷத்திற்கும்
தஞ்ச ரட்சகர் தவிர்த்து நமை – இத்


Aananthamae Jeyaa Jeyaa
Akamakilnthanaivarum Paadiduvom

Njaanaratchakar Naathar Namai – Intha
Naalvarai Njaalamathinil Kaaththaar – Pukal

Sangu Kanam Valar Senga larasivai
Thalaraathula Kiristhaanavaraam
Engal Ratchakaraesu Namai – Veku
Irakkang Kirupaiyudan Ratchiththathaal – Pukal

Munthu Varuda Mathinil Manudaril Veku
Mosakasthikal Thanilaeyulala
Thanthu Namakkuyirutaiyunavum – Veku
Thayavudan Yesu Tharkaaththathinaal – Pukal

Panjam Pasikkum Pattayaththukkum Veku Kodum
Paal Kollai Nnoy Vishathoshaththirkum
Thanja Ratchakar Thavirththu Namai – Ith
Tharai Thanil Kurai Thanniththaattiyathaal – Pukal