கர்த்தாவே என் கன்மலையே Karthavae En Kanmalaiyea

கர்த்தாவே என் கன்மலையே
காலமெல்லாம் என்னை சுமக்கின்றீர்
உம்மையே நம்பியுள்ளேன்
ஒரு போதும் நான் வெட்கம் அடையேன்

பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னீத்தீரே
சாபங்கள் யாவும் நீக்கினீரே
புதிய கிருபை தந்தீரே
புண்ணியரே உம்மை போற்றிடுவேன்

என் பெலனே கேடகமே
உம்மையே நான் நம்பி நிற்கிறேன்
உதவி தந்தீர் ஸ்தோத்திரமே
உன்னதரே உம்மை போற்றிடுவேன்

ஆயன் ஆட்டை சுமப்பது போல்
தகப்பன் பிள்ளையை சுமப்பது போல்
கடந்து வந்த பாதையெல்லாம்
என்னை சுமந்து வந்தீர் ஸ்தோத்திரமே


Karthavae En Kanmalaiyea
Kalamelam Ennai Sumakinreer
Ummaiye Nambiullen
Oru Pothum Naan Vetkam Adaiyen

Paavangal Anaithum Manithirea
Sabangal Yaavum Neekineerea
Puthiya Kirubai Thanthirea
Puniyarea Ummai Potreduven

En Belanea Kedagamea
Ummaiye Naan Nambi Nirkiren
Udavi Thanthir Sothiramea
Unatharea Ummai Potriduven

Ayan Aatrai Sumapathupol
Thagapan Pillaiyai Sumapathupol
Kadanthu Vantha Padaiyelam
Ennai Sumanthu Vanthir Sothiramae