சிநேகிதரே உம் நேசத்தினால் Sinaekitharae Um Naesaththinaal

சிநேகிதரே உம் நேசத்தினால்
என்னை இழுத்துக் கொண்டீர்
அன்பரே உந்தன் அன்பால்
என்னை அணைத்துக் கொண்டீர்

கொடியாக பறக்குதையா
உந்தன் நேசமைய்யா

இராக்கால நேரங்களில்
ராஜா என் தியானம் நீரே

நேசத்தின் வல்லமையை
எதுவும் தணிக்காதையா

ஆஸ்தியும் செல்வங்களும்
உம் அன்பிற்கிணையாகுமோ

நேசத்தின் உச்சிதங்கள்
நேசரே உமக்களித்தேன்


Sinaekitharae Um Naesaththinaal
Ennai Iluththuk Konnteer
Anparae Unthan Anpaal
Ennai Annaiththuk Konnteer

Kotiyaaka Parakkuthaiyaa
Unthan Naesamaiyyaa

Iraakkaala Naerangalil
Raajaa En Thiyaanam Neerae

Naesaththin Vallamaiyai
Ethuvum Thannikkaathaiyaa

Aasthiyum Selvangalum
Um Anpirkinnaiyaakumo

Naesaththin Uchithangal
Naesarae Umakkaliththaen