புத்தியுள்ள ஆராதனை Buthiyulla Aaradhanai

புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்
பலியாய் சரீரங்களை
உமக்கே படைத்திடுவேன்-2

படைத்திடுவேன் படைத்திடுவேன்
பலியாய் படைத்திடுவேன்
ஆராதனை செய்திடுவேன்
புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்
புத்தியுள்ள ஆராதனை
உமக்கே செய்திடுவேன்-புத்தியுள்ள

வானத்திற்கேறி இறங்கியவர்
காற்றை கைப்பிடியால் அடக்கியவர்-2
அவர் நாமம் என்ன தெரியுமா
இயேசென்னும் நாமமே
கிறிஸ்தேசென்னும் நாமமே-2-புத்தியுள்ள

மாசற்ற இரத்தம் சிந்தியவர்
மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்கியவர்-2
அவர் நாமம் என்ன தெரியுமா
இயேசென்னும் நாமமே
கிறிஸ்தேசென்னும் நாமமே-2-புத்தியுள்ள


Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven
Baliyai Sarirangalai
Umake Padaithiduven-2

Padaithiduven Padaithiduven
Baliyai Padaithiduven
Aaradhanai Seidhiduven
Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven
Buthiyulla Aaradhanai
Umake Seidhiduven-Buthiyulla

Vaanathirkeri Irangiyavar
Kaatrai Kaipidiyaal Adaikkiyavar-2
Avar Naamam Yenna Theriyuma?
Yesennum Naamamae
Kristhesennum Naamamae-2-Buthiyulla

Maasattra Raththam Sindhiyavar
Maranathai Jeyamai Vizhungiyavar-2
Avar Naamam Yenna Theriyuma?
Yesennum Naamamae
Kristhesennum Naamamae-2-Buthiyulla