Aesuvaiyae Thuthisey ஏசுவையே துதிசெய்

ஏசுவையே துதிசெய், நீ மனமே
ஏசுவையே துதிசெய் – கிறிஸ் தேசுவையே

ஏசுவையே துதிசெய், நீ மனமே
ஏசுவையே துதிசெய் – கிறிஸ் தேசுவையே

 1. மாசணுகாத பராபர வஸ்து
  நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து — ஏசுவையே
 2. அந்தரவான் தரையுந் தரு தந்தன்
  சுந்தர மிகுந்த சவுந்தரா நந்தன் — ஏசுவையே
 3. எண்ணின காரியம் யாவு முகிக்க
  மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க — ஏசுவையே

Aesuvaiyae Thuthisey Lyrics in English

aesuvaiyae thuthisey, nee manamae
aesuvaiyae thuthisey – kiris thaesuvaiyae

aesuvaiyae thuthisey, nee manamae
aesuvaiyae thuthisey – kiris thaesuvaiyae

 1. maasanukaatha paraapara vasthu
  naesakumaaran meyyaana kiristhu — aesuvaiyae
 2. antharavaan tharaiyun tharu thanthan
  sunthara mikuntha savuntharaa nanthan — aesuvaiyae
 3. ennnnina kaariyam yaavu mukikka
  mannnnilum vinnnnilum vaalnthu sukikka — aesuvaiyae

Leave a comment