I will extol the LORD at all times; His Praise will always be on my lips. Psalm 34:1

For feature updates dennisruban@gmail.com +91 9999500716

 • ఇదిగో దేవా – Idigo Devaa

  ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం (2)శరణం నీ చరణం (4)                       ||ఇదిగో|| పలుమార్లు వైదొలగినానుపరలోక దర్శనమునుండివిలువైన నీ దివ్య పిలుపుకునే తగినట్లు జీవించనైతి (2)అయినా నీ ప్రేమతోనన్ను దరిచేర్చినావుఅందుకే గైకొనుము దేవాఈ నా శేష జీవితం        ||ఇదిగో|| నీ పాదముల చెంత చేరినీ చిత్తంబు నేనెరుగ నేర్పునీ హృదయ భారంబు నొసగిప్రార్థించి పనిచేయనిమ్ము (2)ఆగిపోక సాగిపోవుప్రియసుతునిగా పనిచేయనిమ్ముప్రతి చోట నీ సాక్షిగాప్రభువా…

 • అపరాధిని యేసయ్యా – aparadhini yesayya

  అపరాధిని యేసయ్యా కృపజూపి బ్రోవుమయ్యా (2)నెపమెంచకయె నీ కృపలోనపరాధములను క్షమించు (2) సిలువకు నిను నే గొట్టితులువలతో జేరితిని (2)కలుషంబులను మోపితినిదోషుండ నేను ప్రభువా (2) ప్రక్కలో బల్లెపుపోటుగ్రక్కున పొడిచితి నేనే (2)మిక్కిలి బాధించితినిమక్కువ జూపితి వయ్యో (2) ముళ్ళతో కిరీటంబునల్లి నీ శిరమున నిడితి (2)నా వల్ల నేరమాయెచల్లని దయగల తండ్రి (2) దాహంబు గొనగా చేదుచిరకను ద్రావ నిడితి (2)నా వల్ల నేరమాయెచల్లని దయగల తండ్రి (2) ఘోరంబుగా దూరితినినేరంబులను జేసితిని (2)కౄరుండనై గొట్టితినిఘోరంపు పాపిని దేవా (2) చిందితి రక్తము నాకైపొందిన దెబ్బల చేత (2)అపనిందలు మోపితినయ్యోసందేహమేలనయ్యా (2) శిక్షకు పాత్రుడనయ్యారక్షణ దెచ్చితివయ్యా (2)అక్షయ…

 • అత్యున్నత సింహాసనముపై – Athyunnatha Simhaasanamu pai

  అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన నా దేవా అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే – ఆరాధింతును నిన్నేఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్ 1. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం – ఆలోచన కర్తా స్తోత్రంబలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి – సమాధాన అధిపతి స్తోత్రంఆహహ హల్లెలూయ (4) ఆహహ హల్లెలూయ (3) ఆ…మేన్ 2. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం – కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రంనీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రంఆహహ హల్లెలూయ (4)…

 • అందాల తార అరుదెంచె నాకై – Andhala taara arudhinche naakai

  అందాల తార అరుదెంచె నాకై – అంబర వీధిలో అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి -అవని చాటుచున్ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో – అమరకాంతిలోఆది దేవుని జూడ – అశింపమనసు –పయనమైతిమి                             .. అందాల తార.. 1)విశ్వాసయాత్ర – దూరమెంతైన – విందుగా దోచెనువింతైన శాంతి – వర్షంచెనాలో – విజయపధమునవిశ్వాలనేలెడి – దేవకుమారుని – వీక్షించు దీక్షలోవిరజిమ్మె బలము – ప్రవహించె ప్రేమ – విశ్రాంతి నొసగుచున్   .. అందాల తార.. 2)యెరూషలేము – రాజనగరిలో – ఏసును వెదకుచుఎరిగిన దారి – తొలగిన వేల – ఎదలో క్రంగితిఏసయ్యతార –…

 • Naa Thandri Neeve నా తండ్రి నీవే నా దేవుడవు నీవే

  నా తండ్రి నీవే నా దేవుడవు నీవే నా తండ్రి నీవే నీవే – 2యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – 2 1)నా అడుగులు తప్పటడుగులైనడిచిన నా ప్రతి మార్గముసరిచేయు నా తండ్రివి – 2పగలు ఎండ దెబ్బయైననురాత్రి వెన్నేల దెబ్బయైననుతగలకుండా కాచెది ప్రేమా – 2!! యేసయ్యా !! 2)గాఢాంధకార లోయలోనే నడిచిన ప్రతి వెళలోతోడున్న నా తండ్రివి – 2వేయి మంది కుడి ఎడమకుకూలినా కూలును గానిచెదరకుండా కాపాడు ప్రేమా – 2!! యేసయ్యా…

 • Nee Karyamulu

  నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా(4) నీవు సెలవియ్యగా – సూన్యము సృష్టిగా మారేనెనీవు సెలవియ్యగా – మారా మధురం ఆయనెనీవు సెలవియ్యగా – దురాత్మలు పారిపోయేనెనీవు సెలవియ్యగా – దరిద్రము తొలగిపోయేనె (2) (1) మోషే ప్రార్ధించగా – మన్నాను ఇచ్చితివేఆ మన్నా నీవే యేసయ్యఏలీయా ప్రార్ధించగా – ఆహారమిచ్చితివేనా పోషకుడవు నీవే కదా(2)౹౹నీవు సెలవియ్యగా౹౹ (2) లాజరు మరణించగా – మరణము నుండి లేపితివేమోడైనను చిగురింపచేసేదవుకానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగానీ కార్యముతో జరిగించితివేనీ కార్యముతో (12) సెలవిమ్మయ్య…

 • தேவாலயம் இது தேவ ஆலயம் Thevalayam ithu theva

  தேவாலயம் இது தேவ ஆலயம்தேவன் தங்கும் உள்ளம் அதுஜீவனுள்ள தேவ ஆலயம்தேவாலயம் தேவாலயம்இது தேவாலயம் அசுத்தம் இல்லாத இல்லம்அது தேவ ஆலயம்பரிசுத்தம் நிறைந்த உள்ளம்அது தேவ ஆலயம் ஒருமன நிறைவு உள்ள இல்லம்அது தேவாலயம்தேவன் வாசம் செய்யும் உள்ளம்அது தேவாயலம் கேரூபின்கள் சேராபீன்கள் வாசம்அது தேவாலயம்தேவனின் மகிமை தங்கும்அது தேவாலயம் Thevalayam ithu theva aalayamthevan thangkum ullam athujivanulla theva aalayamthevalayam thevalayamithu thevalayam asuththam illatha illamathu theva aalayamparisuththam niraintha ullamathu theva…

 • தோம் தோம் தகநிதந Thom thom thakanithan

  தோம் தோம் தகநிதந ததிநதநதிந்தர தோம் தந்திநிந்தந திரநதிநதோம் தோம் தகநிதந ததிநதநஅபிஷேக நாயகனே என்னை ஆளும்அன்புள்ள எந்தன் தெய்வமே இறைமகனேஅபிஷேக நாயகனேஉன்னத கோமானே இவ்வுலகம் போற்றும்இயேசு தெய்வமேஅன்புக்குப் பிறப்பிடமே என் அருந்தவதவபுதனே சுதனே நன்மைகள் செய்பவராய்நானிலம் சுற்றி வந்தநல்லவர் உம்மைப்பாடநாவினை தந்தீர் நன்றிகண்ணீரை துடைப்பவரேஎன் கவலைகள் தீர்ப்பவரேமண்ணின் மன்னவரே என்மறைபொருள் ஞானவனேபரனே பரனே பரனே கள்ளன் என்று தள்ளிடாமல்அள்ளி என்னை அணைத்ததினால்உள்ளமே பொங்குதய்யாநன்றி என்று சொல்லுதய்யாசிலுவையின் நிழல் மறைவேஎன் பாவம் போக்கும் பரிசுத்தரேஏலீமின் நீர் ஊற்றேஎன்…

 • நம்ம இயேசு ராஜா Namma iyesu raja

  நம்ம இயேசு ராஜா கட்கும் பங்களாஅதில் நிரந்தரமாய் என்றும் தங்கலாம்ஆடலாம் பாடலாம் நடனமாடி துதிக்கலாம்ஆடலாம் பாடலாம் நடனமாடி துதிக்கலாம் தட்டிப் பறித்து கொள்ளையடிக்கும்கொள்ளையன் அங்கில்லேதடுத்து நிறுத்தி கேள்வி கேட்கும்செக்போஸ்ட் அங்கில்லேகொத்தனாரில்லே அங்கே சித்தாளுமில்லேநம்ம இயேசு ராஜா கட்டும் பங்களா நிலையில்லா உலக வீட்டின்பாடுகள் அங்கில்லே தேவன் கட்டியநித்திய வீடு நமக்கு சொந்தமேஏழையுமில்லே பணக்காரணுமில்லே அங்குஎல்லாமே இன்ப மயம் தான் ஒளிவீசும் வெளிச்சமாக இயேசு நிற்பாருபளிச்சிடும் வெண்ணாடை தரித்து நிற்பாடுபளிங்குத் தரையிலே நம் பாதம் பாயுமேஇயேசுவோடு வாழ்ந்திருப்போம் Namma…

 • நான் உனக்கு முன் Nan unakku mun

  நான் உனக்கு முன் போய்கோணலை நேராக்குவேன்வெண்கலக் கதவை உடைத்துஇரும்புத்தாளை முறிப்பேன்அந்தகாரப் பொக்கிஷங்களையும்ஒளிப்பீடத்தின் புதையல் உனக்குக் கொடுப்பேன்அதனால் நான் தேவனென்றுஅறிந்து கொள்வாயேஇஸ்ராயேலின் தேவன்நானே இஸ்ரவேலின் தேவன்உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைத்தவர் நான் தரும் பலத்தினால் ஒருசேனைக்குள் பாய்வாய்நான் தரும் பலத்தினால் ஒருமதிலைத் தாண்டுவாய்உன்னை பெலப்படுத்தும் கிறிஸ்து என்னாலேஎல்லாவற்றையும் செய்துஉனக்கு பலனுண்டு விஷத்தைத் தந்தாலும்ஒன்றும் செய்யாதுசர்ப்பத்தை மிதித்தாலும் ஒன்றும் அணுகாதுதேவபெலத்தினால் தேள்களையும் மிதிப்பாய்சத்துரு கோட்டையைதகர்த்து எறிந்திடுவாய் சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும்நடந்தே செல்லுவாய் தேவவார்த்தையைக் கொண்டுசாத்தானை விரட்டி அடிப்பாய்திறந்த வாசலை…

Got any book recommendations?